INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost Tasty a.s. je provozovatelem sítě kamenných prodejen a internetových obchodů. Cílem společnosti Tasty a.s. je spokojený zákazník. V rámci své činnosti společnost Tasty a.s. zpracovává osobní údaje svých stávajících a potenciálních zákazníků. Zpracování a ochrana osobních údajů probíhá v souladu se zákonnou úpravou a s využitím stávajících technických možností.

Společnost Tasty a.s. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

V případě, že udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka bude společnost Tasty a.s. provádět zpracování Vašich osobních údajů i pro tyto účely.
1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Tasty a.s., se sídlem Praha 9, Poděbradská 36, PSČ 19000, identifikační číslo: 27439003, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10636 (dále jen „správce“).
1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování:Praha 9, Poděbradská 36, PSČ 19000, adresa elektronické pošty: info@dsgl.cz, telefon: +420 775 771 592
1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2.2. V případě udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka je právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
3.2. V případě udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka je účelem zpracování Vašich osobních údajů zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
4.2. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy na základě Vašeho souhlasu, je nejdéle 10 let od poslední zaznamenané aktivity, nebo do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
6.4. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem:
• proklikem na odkaz v e-mailové zprávě,
• zasláním odvoláním souhlasu na e-mailovou adresu: info@dsgl.cz,
• odebráním souhlasu ve Vašem profilu na www.dsgl.cz
6.5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.